smok หรืออาการต้องการดูดบุหรี่ ตอนที่ 2 เป็นการสร้างความ

smok
smok

smok


หรืออาการต้องการดูดบุหรี่ smok ตอนที่ 2 เป็นการสร้างความแข็งแรง ทางด้านจิตใจเพื่อสามารถเลิกดูดบุหรี่ อาทิเช่น บางทีอาจสร้างสถานการณ์ 

จ�ำทดลองว่า หากเพื่อนฝูงเชิญดูดบุหรี่ smok จะไม่ยอมรับเช่นไร ฯลฯ ตอนที่ 3 เป็นการคุ้มครองป้องกันการสูบซ�้ำ บางทีอาจใช้บุคคลในครอบครัว มามีส่วนร่วมสำหรับในการบ�ำบัด เพื่อผู้ดูดไ

ด้รับแรงเกื้อหนุน จากครอบครัว มาใช้สำหรับในการพย

าบาลได้ นอกเหนือจากนั้นพยาบาลควรจะ วางแผนจ�ำหน่ายเพื่อปกป้องการกลับมาดูดซ�้ำ ทุกราย ในตอนปี พุทธศักราช 255

6 นักเขียนได้จัดท�ำแผนการ “ดับยาสูบ ต่อชีวิต” ให้กับนิสิตในโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียนร่วมโครงงานจ�ำนวน 273 คน รวมทั้งคนเจ็บแผนก ผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกของโรงหมอแห่งหนึ่ง มีคนป่วย ร่วมแ

ผนการจ�ำนวน 43 คน กิจกรรมหนึ่งที่มีในแผนการเป็น การสัมภาษณ์บุคคลที่สามารถยนต์เลิกดูดบุหรี่ได้ว่า “มีวิธีการ เช่นไร ที่ท�ำ

ให้สามารถเลิกดูดบุหรี่ได้” จากการสัมภาษณ์ผู้เข้า ร่วมแผนการซึ่งสามารถเลิกดูดบุหรี่ได้ พบว่า มี 7 แนวทางที่ท�ำให้เลิก ดูดบุหรี่ได้ มีดังนี้ 1. สร้างความแข็งแกร่งของจิตใจ หาแรงบันดาลใจที่มี อิทธิพล

 ในผู้เจ็บป่วย กล่าวว่า “ท�ำเพื่อลูก เพื่อตัวเองสามารถมี ชีวิตเฝ้าความส�ำเร็จของลูกได้ช้านานขึ้น” ผลของการสัมภาษณ์ ค

นเจ็บพบว่า ลูกทรงอิทธิพลมากยิ่งกว่าคู่บ่าวสาว ส่วนนิสิต บอกว่า “ท�ำเพื่อแม่ ด้วยเหตุว่าคิดว่าแม่ทุกข์กับการกระทำดูดบุหรี่ของ

 ตัวเอง” ผลของการสัมภาษณ์พบว่า แม่มีผลกระทบมากยิ่งกว่าแฟน บิดา หรือผู้อื่น2. ตั้งอกตั้งใจให้แน่แน่ว พูดคนเดียว (Self- talk)

ซ�้ำๆว่าพวกเราท�ำได้ พวกเราท�ำได้ เพื่อเพิ่มความเ

ชื่อมั่นและมั่นใจในตนเอง รวมทั้ง บอกความมุ่งมั่นนี้กับผู้ใกล้ชิด/ครอบครัว เพื่อขอการสนับสนุน แล้วก็ก�ำลังดวงใจ 3. ปรับการรู้คิดของตน ให้มองเห็นถึงประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจาก การเลิกยาสู

บ ถึงเวลาที่คุณควรจะรักและก็ท�ำเพื่อตัวเองและก็การเลิก ยาสูบเป็นการท้าความรู้ความเข้าใจของตน 4. เก็บเครื่องใช้ไม้สอยการสูบทิ้ง รวมทั้งเลิกดูดโดยเด็ดขาด (หักดิบ) จากการสัมภาษณ์มีผู้ดูดคนจำนวนไ

ม่น้อยเบาๆลดจำนวน การสูบลง พบว่าไม่อาจจะเลิกได้โดยเด็ดขาด คนที่สามารถเลิก ได้โดยเด็ดขาดเป็นใช้แนวทางหักดิบ 5. ทาน

อาหารที่เป็นประโยชน์ครบ 5 กลุ่ม เพิ่มการออกก�ำลังกายให้เยอะขึ้น ดื่มน�้ำมากมายๆรวมทั้งพักให้ พอเพียง 6. ถ้าต้องการดูดบุหรี่หากิจบาปอื่นท�ำแทน ได้แก่ เล่นเกม ขับร้อง ฯลฯ 7. ให้ก�ำลังจิตใจตัวเองเมื่อสามารถเลิกได้ 24 ชั่วโมง แล้วก็ สร้างความขมักเขม้นสำ

หรับการเลิกอย่างยั่งยืนถัดไป สรุป จากเหตุการณ์การสูบยาสูบที่มีมาอย่าง นาน มีหลักฐานอ้างอิงอย่างมากที่ชี้ให้เห็นถึง ผลพวงต่อร่างกาย เมืองไทยจะต้องสูญเสียงบประมาณ จ�ำนวนมากให้กับการดู

แลและรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากยาสูบ ทั้งโลกมีการ รณรงค์ให้เลิกดูดบุหรี่ ยาสูบกระแสไฟฟ้าหรือยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ก็เลย ก่อก�ำเนิดขึ้น ด้วยแนวความคิดเพื่อตอบแทนการสูบยาสูบปกติ โดยบริษัทผู้ผลิตยาสูบกระแสไฟฟ้าท�ำให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อ สุขภาพ เนื่องจากว่าไ

ร้ใบยาสูบและไม่มีการเผาไหม้ และก็สามารถ ใช้ตอบแทนการเลิกดูดบุหรี่ปกติได้ แม้กระนั้นความจริงกลับ พบว่ายาสูบกระแสไฟฟ้ามีนิวัวตำหนินที่เป็นโทษต่อร่างกาย 5 – 9 เท่า เมื่อเทียบกับยาสูบ

ปกติ แล้วก็ยาสูบกระแสไฟฟ้าจัดเป็นกรุ๊ปยาเสพติด จำพวกใหม่ที่มีสารละลายโปรปีลีน ไกลคอล (propylene glycol) ที่มีสารนิโคตินผสมอยู่ ถูกท�ำให้กำเนิดความร้อนจากแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้า และก็ระเหยขึ้นเป็นควัน เพื่อสูดไ

ปสู่ปอด โดยกรุ๊ป เป้าหมายหลักทางการตลาดเป็น วัยรุ่นชายหญิง นักดูดคนใหม่ ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องมีแนวนโยบ

าย รวมทั้งข้อบังคับ ควบคุมการน�ำเข้ารวมทั้งการจัดจ�ำหน่าย มีการรณรงค์ที่ นานาประการต้นแบบสำหรับการให้ข้อมูลวิชาความรู้ที่ถูกเพื่อวัยรุ่น รู้ถึงอันตรายของบุหรี่กระแสไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านี้พย

าบาลวิชาชีพต้องมี วิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถที่พอเพียงในด้านการ ช่วยเหลือ การปกป้อง การดูแลรักษาพยาบาลและก็การบูรณะสุขภาพ ให้วัยรุ่นไทยไม่เป็นอันตรายและก็ปลอดภัยจากภัยเงียบของยาสูบกระแสไฟฟ้า

Published
Categorized as smok Tagged